Visie

Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouders. Deze wordt aangepast aan de hulpvraag van de cliënt(en). Voordat er wordt gestart met de hulpverlening, vindt er eerst een intake plaats.

Tijdens de intake worden de hulpvragen besproken en de doelen waaraan gewerkt gaat worden vastgesteld. Kuipers en Houtman werkt systeemgericht. Dit houdt in dat eenieder die betrokken is bij de kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouders, betrokken wordt bij de begeleiding en ondersteuning. Op die manier kunnen de betrokkenen gesterkt worden, wat een positieve weerslag zal hebben op de cliënt(en) en zijn/haar omgeving. Kuipers en Houtman werkt volgens het Sociaal Competentie Model. Hierbij wordt er vanuit een positief oogpunt gekeken. Er wordt gekeken naar de vaardigheden die het kind, de jongere, jongvolwassene, volwassenen en de ouders bezitten. De vaardigheden worden uitgebreid daar waar nodig. Kuipers en Houtman vindt het belangrijk zich aan te passen aan de normen en waarden van de cliënt(en). Hiermee wordt bedoeld dat de focus ligt op de hulpvraag die is voorgelegd aan Kuipers en Houtman. Voorbeelden van normen en waarden zijn:

keuze van geloofsovertuiging, de wijze waarop cliënten hun huishouding runnen, eetgewoontes, wel of niet roken in huis, uitgave patroon op financieel gebied, taalgebruik en andere zaken waar verschillend mee omgegaan wordt. Wanneer er een vertrouwensband is ontstaan, kunnen indien nodig bovengenoemde zaken besproken worden. 

Kuipers en Houtman heeft geen directe mening over de normen en waarden van de cliënt(en) en legt de focus in eerste instantie op de hulpvraag die is gesteld.

Kuipers en Houtman begeleid en ondersteund kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouders om terug gezet te worden in hun kracht. Hierbij wordt de cliënt(en) onder andere geleerd;

 • ouders worden weer ouders in plaats van hulpverleners;

• duidelijke grenzen worden aangegeven op gebied van gedrag;

• opzetten en/of vasthouden van de structuur binnen het gezin dan wel leefomgeving;

• er worden regels en afspraken opgesteld;

• vergroting van de zelfredzaamheid, dit door middel van de hulpverlener die achter dan wel naast de cliënt(en) staat in plaats van het over te nemen. Er wordt aangestuurd op zelfstandigheid;

• zich staande houden in de maatschappij door begeleiding en ondersteuning te bieden bij het vergroten van het zelfvertrouwen en eigenwaarde van de cliënt(en).

 

Kuipers en Houtman werkt beloningsgericht. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar wat er goed is gegaan en wat er verbeterd kan worden. Wanneer een cliënt zich aan regels en afspraken houdt, kan het een beloning verdienen. Zo wordt er gewerkt met afsprakenlijsten. Deze worden dagelijks bijgehouden en elke week wordt er gekeken of de afspraken behaald zijn. De beloning waar aan gedacht moet worden voor een kind of jongere zijn:

een half uur later naar bed, kiezen wat er die dag gekookt wordt, helpen bij het maken van het avondeten, half uur langer gamen of een andere beloning wat van te voren wordt afgesproken. Op deze manier weet een kind/jongere waar hij/zij zijn/haar best voor doet. Het motiveert en stimuleert om zich aan de afspraken te houden. Dit heeft als resultaat dat de afspraken inslijten en de vaardigheden worden vergroot.

Bij jongvolwassenen, volwassenen en ouders werkt het op een andere manier. Door afspraken te maken en deze vast te leggen wordt de focus gelegd op dat wat een aanpassing dan wel verandering nodig heeft. Wanneer dit lukt en de afspraken worden nagekomen, zal er een compliment volgen wat een positief effect heeft op de jongvolwassenen, volwassenen en ouders. Daarnaast zal het behaalde resultaat in de loop van de tijd meer zichtbaar worden, wat een motiverend en stimulerend effect geeft.

Kuipers en Houtman is 24/7 bereikbaar. Op deze manier kunnen de cliënten, indien nodig, te allen tijde een beroep doen op de hulpverlening. Er is telefonisch contact waarbij beoordeeld wordt of de hulpverlener ter plaatse gaat komen of dat het telefonisch afgehandeld kan worden. Bij crisis wordt er direct actie ondernomen en zo nodig andere disciplines ingeschakeld. 

Kuipers en Houtman werkt met begeleidingsplannen en evaluatieplannen. Hierin wordt vermeld aan welke hulpvragen/doelen er gewerkt wordt en op welke manier dat gebeurt, wat er gedaan is en wat het resultaat tot dusver is geweest.