Individuele behandeling specialistisch licht

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders zijn onderdelen van de behandeling.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld behandelplan. De resultaten van de doelen worden samen met het gezin geëvalueerd. De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.