Individuele begeleiding specialistisch

Specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige. Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op het op een methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. 

De begeleiding vindt plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige, zoals in het gezin, op school of het kinderdagverblijf. Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen wordt een inventarisatie gemaakt van zowel beschermende als risicofactoren, die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in stand houden. De hulpverlener werkt samen met het gezin aan doelen die beschreven staan in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met de jeugdige/ouders geëvalueerd. De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met opvoeders, wettelijk verwijzer/casusregisseur, lokale team en andere direct betrokkenen.