Gezinsbegeleiding specialistisch

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden. Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Gezinsbegeleiding specialistisch is geschikt voor opvoeders met matige opvoedvragen. De inzet is met name gericht op het geven van psycho-educatie en het versterken/aanleren van opvoedvaardigheden.

De begeleiding vindt plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen wordt een inventarisatie gemaakt van zowel beschermende als risicofactoren, die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met de jeugdige/opvoeders geëvalueerd. De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met opvoeders, wettelijk verwijzer/casusregisseur, lokale team en andere direct betrokkenen.