Individuele behandeling basis

Individuele behandeling basis betreft een behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen. De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van deze behandeling.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld behandelplan. De resultaten van de doelen worden samen met het gezin geëvalueerd. De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).